Să înţelegem piaţa gazelor naturale

 • acces la sistemul de distribuţie: dreptul unui producător, furnizor şi/sau consumator eligibil de a utiliza sistemul, achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia;
 • acord de racordare: document care se dă unui consumator de gaze naturale de către operatorul sistemului de distribuţie, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de acces la sistemul de distribuţie al gazelor naturale;
 • aparat de utilizare: sistemul mecanic complex destinat să consume gaze naturale (combustibil sau materie primă), în condiţii igienice, economice şi de siguranţă;
 • branşament: conducta de legătură, prin care circulă gaze naturale nemăsurate din conducta de distribuţie până la ieşirea din robinetul de branşament, respectiv staţia sau postul de reglare;
 • consum fraudulos: consum bazat pe înşelăciune, în vederea obţinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;
 • consumator eligibil: persoana fizică sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător şi/sau furnizor, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie;
 • debit instalat: suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalaţie de utilizare;
 • debit maxim: volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat . contor, regulator, instalaţie de utilizare şi alte asemenea – la presiunea de lucru maximă indicată de producător;
 • echipamente de măsurare: ansamblul mijloacelor de măsurare care furnizează informaţii de măsurare utilizate în determinarea unei mărimi fizice;
 • distribuitor de gaze naturale: persoana juridică, română sau străină, autorizată şi/sau licenţiată, care are ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale, precum şi comercializarea acestora;
 • furnizor de gaze naturale: persoana juridică, română sau străină, titulară a licenţei de furnizare a gazelor naturale;
 • gaze naturale: gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide;
 • indicatori de performanţă: parametrii activităţii de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmărite la nivel de furnizor;
 • instalator autorizat: persoană fizică autorizată de ANRE conform prevederilor Regulamentului pentru autorizare şi verificarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale;
 • instalaţie de utilizare: ansamblul de conducte, aparate şi accesorii montate în incinta unui consumator, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere, situate după staţia/postul de măsurare a debitului şi reglare a presiunii, după caz;
 • instalaţie exterioară: partea din instalaţia de utilizare care se găseşte în exteriorul clădirilor, între robinetul de branşament, între staţia sau postul de reglare şi robinetul de incendiu montat la intrarea conductei în clădiri;
 • instalaţie interioară: partea din instalaţia de utilizare din interiorul clădirii, între robinetul de incendiu şi aparatele de utilizare, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere;
 • istoric de consum: consum de gaze naturale exprimat în unităţi de volum – mc – realizat într-o anumită perioadă;
 • post de reglare: ansamblul de aparate, armături şi accesorii, amplasat într-o firidă sau cabină, sau direct pe agregate tehnologice, prin care se face reducerea şi reglarea presiunii gazelor naturale;
 • post de reglare-măsurare: ansamblul de aparate, armături şi accesorii, amplasat într-o firidă sau cabină, sau direct pe agregate tehnologice, prin care se face reducerea – reglarea presiunii, precum şi măsurarea debitelor de gaze consumate;
 • putere calorifică inferioară: cantitatea de căldură care ar trebui eliberată prin arderea completă în aer a unei cantităţi specificate de gaz, încât presiunea la care reacţia are loc rămâne constantă şi toţi produşii de ardere să fie aduşi la aceeaşi temperatură specificată ca şi reactanţii, toţi aceşti produşi fiind în stare gazoasă;
 • putere calorifică superioară: cantitatea de căldură care ar trebui eliberată prin arderea completă în aer a unei cantităţi specificate de gaz, încât presiunea la care reacţia are loc rămâne constantă şi toţi produşii de ardere să fie aduşi la aceeaşi temperatură specificată ca şi reactanţi, toţi aceşti produşi fiind în stare gazoasă cu excepţia apei formată prin combustie, care este condensată la starea lichidă;
 • racord: conducta de legătură între o ramură principală (conductă colectoare, conductă de transport, conductă de distribuţie a gazelor naturale) şi un SM sau SRM care alimentează un sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori;
 • reţea de distribuţie: ansamblul de conducte şi accesorii în aval de staţiile de reglare de sector, până la robinetele de branşament ale consumatorilor alimentaţi cu gaze la presiune joasă, respectiv până la ieşirea din posturile sau staţiile de reglare de la capetele branşamentelor;
 • robinet de branşament: robinetul, montat la capătul aval al branşamentului, de la care se poate opri în întregime, alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;
 • robinet de incendiu: robinetul, montat în exteriorul clădirii, la intrarea instalaţiei de utilizare în clădire, de la care se poate opri în întregime furnizarea gazelor naturale în clădirea respectivă;
 • sistemul de distribuţie: ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi robinetele de branşament ale consumatorilor racordaţi la reţeaua de presiune joasă, respectiv până la ieşirea din staţiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reţeaua de presiune redusă;
 • standarde de performanţă: normele tehnice şi comerciale, economice şi operaţionale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;
 • tarif de distribuţie: tariful aferent prestării, de către distribuitor, a serviciului de distribuţie a gazelor naturale;
 • tarif de transport: tariful aferent prestării, de către transportator, a serviciului de transport al gazelor naturale