Drepturile şi obligaţiile consumatorului de gaze naturale

Consumatorul are următoarele drepturi:

 1. să fie alimentat cu gaze naturale în temeiul contractului de furnizare;
 2. să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale, inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii;
 3. să solicite informaţii cu privire la serviciul de furnizare;
 4. să solicite, pe cheltuiala proprie, efectuarea de verificări sau revizii ale instalației de utilizare;
 5. să solicite si să primească penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor furnizorului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanta specific activității pentru care este titular al licenței emise de autoritatea de reglementare;
 6. să solicite motivat modificarea graficului de livrări cu 30 de zile înainte de luna de livrare;
 7. drepturile corelative obligaţiilor furnizorului.

Consumatorul are următoarele obligaţii:

 1. să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale și a altor servicii prestate de furnizor, precum şi după caz, a penalităților de întârziere aferente;
 2. să folosească exclusiv aparate de utilizare, care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora în conformitate cu reglementările în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
 3. să suporte cheltuielile legate de instalaţia de utilizare;
 4. să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice, precum şi toate celelalte instalaţii ale operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;
 5. să efectueze modificările instalaţiei de utilizare numai pe baza aprobărilor legale şi numai cu operatori economici autorizaţi de autoritatea competentă;
 6. să sesizeze imediat furnizorul în legătura cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare;
 7. să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;
 8. să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare;
 9. să nu revândă gazele naturale contractate;
 10. să plătească o garanție de bună plată constând în contravaloarea a 60 de zile de consum de iarnă, în cazul în care furnizarea gazelor naturale va fi sistată pentru neplată (valabil doar pentru persoane juridice)